Начало НОВИНИ ПП „Републиканци за България“ сигнализира за нередности с концесията на велосипеди в...

ПП „Републиканци за България“ сигнализира за нередности с концесията на велосипеди в София

0

Позиция на ПП „Републиканци за България“ във връзка с решение на Столичния общински съвет по Доклад и проект на Решение внесени от кмета на Столична община, за избор на концесионер по: „Процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване на велосипеди под наем и рекламни елементи върху част от територията на град София, Столична община.

 

Днес 12 ноември 2020 г., Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа доклад от кмета на Столична община и приложен проект на Решение към него относно определяне на концесионер по процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване на велосипеди под наем и рекламни елементи върху част от територията на град София, открита с Решение № 93 по Протокол № 6 от 14 януари 2016 г. на СОС и станала обект на множество обжалвания.

Ние от Политическа партия „Републиканци за България” считаме за спорно предложеното сключване на концесионен договор по процедурата, тъй като същата е открита по реда на закон, който е отменен, а от откриването й са изминали близо 5 години.

Въпреки че де юре процедурата изпълнява законовите разпоредби, ние от ПП „Републиканци за България”, считаме че планирането е направено при съобразяване с различни социално-икономически характеристики към онзи момент, затова Столичният общински съвет и кметът на Столична община, имат моралното задължение за откриване и провеждане на нова процедура за определяне на концесионер, която да бъде по реда на сега действащия Закон за концесиите, който в най-голяма степен гарантира достиженията в общностното право. Друг мотив са множеството обжалвания на самата процедура, което буди съмнения относно начина на оценяване, на самите оферти.

Нещо повече, изразяваме принципна позиция, че чрез концесията възложена по така предвидения ред, няма да бъде защитен обществения интерес и няма да бъде задоволена нуждата на гражданите от предоставяне на услугата по управление и поддържка на велосипеди под наем, а ще бъде даден превес на частта включваща „рекламни елементи” на представляващи особен интерес терени.

Търпящи критики са и поставените критерии за комплексна оценка на участниците, а те са следните в низходящ ред: (i.) „предложение за годишно концесионно плащане” – с тежест 40%; (ii.) „предложение за срока на концесията” – с тежест 30%; (iii.) „инвестиционно предложение” – с тежест 15% и (iv.)“техническо предложение” – с тежест 15%. Де факто, за общината е по-важно колко пари ще получи и за какъв период от време ще ги получава, от това да задоволи по възможно най-добрия начин интереса на гражданите.

Защитавайки интереса на гражданите, ние от ПП „Републиканци за България”, считаме за целесъобразно провеждането на нова процедура за определяне на концесионер, като мотивираме нашето предложение със следното:

  1. Откритата процедура през 2016 г., е била планирана за срок между 8 и 12 години (съгласно Документацията), определен въз основа на социално-икономически елементи и отношения, много от които са неотносими към настоящия момент на социално и икономическо развитие;
  2. Законът за концесиите, по който е била открита процедурата, към настоящия момент е отменен, а в действие е Законът за концесиите от 2018 г.;
  3. Считаме, че документацията към процедурата съдържа явни неточности, като: (i.) неопределен правилно обект на концесията; (ii.) превес на дейностите свързани с рекламните елементи, над тези по управление и поддържане на системата за отдаване на велосипеди под наем; (iii.) поставяне на критерий “годишно концесионно плащане” с най-голяма тежест, вместо търсене на иновативни и задоволителни за гражданското обществото подходи и решения.
  4. С въвеждането на нови 150 рекламни елемента се пренасища значително градската среда, отчитайки, че в момента вече същетствуват подобни рекламни елементи върху спирките на градския транспорт и освен това се прави ненужна и затормозяваща визуално градската среда конкуренция на вече съществуващите и уредени рекламни елементи в града.

В допълнение към горното, ние от ПП „Републиканци за България”, изразяваме нашата принципна позиция, че следва да се прецизира предметът на концесията, като фокусът се измести от осигуряване на рекламни площи, към задоволяване нуждите на жителите и гостите на град София, свързани с по-екологично и здравословно придвижване.

Чрез провеждането на нова процедура, ще се предостави възможност за спазване на основни принципи и подходи свързани с планирането на концесиите. Ще се направят нови предложения от обществеността относно минимални изисквания към офертите свързани с предмета и обекта на концесията, които отговарят на предизвикателствата в наши дни. В това число е целесъобразно да се предвиди: (i.) изграждане на нови велоалеи; (ii.) оптимизиране изискванията към велосипедите; (iii.) оптимизиране на изискванията към системата за отдаване на велосипеди под наем и други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук