Начало БЪЛГАРИЯ От тази вечер в 23:30 ч. влиза в сила последната заповед на...

От тази вечер в 23:30 ч. влиза в сила последната заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

0

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в
електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при
условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна
и извънучилищна среда за всички възрастови групи. 

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се
само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите
съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и
контрол на вътреболничните инфекции.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,
образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически
и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски
центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия
(кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и
музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост
на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко
1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен
характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на
международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на
тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица
над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст
се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови
занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по
смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за
дома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една
или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и
търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните 
заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите,
доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други
доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с
организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти
в страната.

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и
чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на
клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични
центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и
клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на
родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична
помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на
регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на
съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с
основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от
обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно
заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център. 

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от
25.11.2020 г

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук